Toshio Bando

1895 — 1973

Hiver 2020

Toshio Bando