Toshio Bando

1895 — 1973

Winter 2020

Toshio Bando